ALGEMENE VOORWAARDEN

Al onze juwelen zijn vervaardigd uit goud 18 karaat.
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Er zijn echter uitzonderingen. Voor deze uitzonderingen geldt volgende regeling:
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.
Deze uitzonderingsclausule geldt voor:
1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2. Op maat gemaakte juwelen.
3. Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.
4. Juwelen met verbroken zegel.

Indien de consument een juweel beschadigd, gebruikt of onvolledig retourneert, zal Fabrigold de consument evenwel aansprakelijk kunnen stellen voor de waardevermindering die het juweel hierdoor ondergaan heeft en een schadevergoeding van de consument kunnen eisen die evenredig is aan deze waardevermindering (artikel VI.51, §2 WER).

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave
van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Fabrigold bvba Stationsstraat 7 8500 Kortrijk, via een
ondubbelzinnige verklaring (via dit herroepingsformulier) op
de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Als u van deze mogelijkheid gebruik
maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager
(bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping
sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling
betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden
voordat de herroepingstermijn is verstreken.
1. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot
op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering
van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een
andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste
standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen
nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst
te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht,
tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval
zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden
gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling
tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond
dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt.

Vul hier uw herroepingsformulier in.

1 TOEPASSELIJKHEID

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Fabrigold N.V.’
‘Koper’
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Fabrigold in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Consument Koper’
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.
‘Producten’
het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
‘Website’
de volgende website, die door Fabrigold beheerd wordt: www.fabrigold.be

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fabrigold, alsmede op alle met Fabrigold aangegane overeenkomsten.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

4. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Fabrigold is ingestemd.

5. De Website richt zich uitsluitend op de Belgische markt. De Koper dient in België te verblijven om op de Website te bestellen.

6. Fabrigold behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

7. Door het gebruik van de Website van Fabrigold en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

8. Fabrigold is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
4. Koper en Fabrigold komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Fabrigold gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. De Koper is de prijs verschuldigd die Fabrigold in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Fabrigold worden gecorrigeerd.
4. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. BETALING

1. Bij bestellingen via de Website kan je via overschrijving betalen.

Bij Bestellingen via Afhaling kan op de volgende manieren worden betaald:
• Contant
• Bancontact/Mister Cash

Fabrigold kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website. Voor het gebruik van bepaalde betalingsmogelijkheden kunnen additionele kosten in rekening worden gebracht, dit zal duidelijk gecommuniceerd worden net voor betaling.

1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

2. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Fabrigold is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

3. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Fabrigold, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

2. In geval van niet tijdige betaling is Fabrigold bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Fabrigold ernaar om de bestelling, dezelfde dag te verzenden als de dag van het ontvangen van het volledig bedrag van de bestelling en valt op een werkdag. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling van de bestelling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Fabrigold streeft ernaar vertragingen binnen één week telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Fabrigold het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
7. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Fabrigold gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

6. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Fabrigold schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.
2. De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Fabrigold is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

7. RECHT VAN VERZAKING EN RUILING

1. De Consument Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna ?W.M.P.C.?), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen (bij uitbreiding tot 30 dagen). Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd juwelen waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering in de showroom. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij Fabrigold. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Fabrigold, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.
2. Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Fabrigold binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan Fabrigold betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat Fabrigold van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.
3. Fabrigold is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
4. Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Bijvoorbeeld gegraveerde juwelen, op maat gemaakte juwelen…
5. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.
6. Ieder product (met uitzondering van juwelen bedoelt in paragraaf 4 hierboven) dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de showroom van Fabrigold binnen een termijn van dertig (30) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.
7. Maar indien de consument een juweel effectief beschadigd, onvolledig of gebruikt retourneert, zal Fabrigold achteraf wel een schadevergoeding van de consument kunnen eisen die overeenstemt met deze waardevermindering (voorbeeld: indien een juweel door de beschadiging 30% minder waard is, zal Fabrigold van de consument een schadevergoeding kunnen eisen die overeenstemt met het bedrag van deze 30%).

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. In beginsel geldt voor door Fabrigold geleverde producten de garantie van 20 jaar. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Fabrigold in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
2. Indien Fabrigold om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
o indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
o indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Fabrigold zijn verricht;
o indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
o indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
o indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

10. OVERMACHT

1. In geval van overmacht is Fabrigold niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Fabrigold is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. PERSOONSGEGEVENS

1. Fabrigold zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement .
2. Fabrigold neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Fabrigold, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. DIVERSE BEPALINGEN

1. De maatschappelijke zetel van Fabrigold N.V. is gevestigd te 8500 Kortrijk, Stationsstraat 7, met BTW nummer 0420105713. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Fabrigold op voormeld adres of naar het e-mail adres info@fabrigold.be.
2. De Fabrigold klantenservice (056 228191) is bereikbaar voor informatie van dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00. Zaterdags van 9u30 tot 12u00.
3. Fabrigold streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen de 2 werkdagen te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan Fabrigold, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van Fabrigold een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Fabrigold met betrekking tot de erin opgenomen materie.